OM PCB

PCB er en miljøgift som kan skade miljøet og mennesker. PCB dækker over 209 forskellige stoffer og forkortelsen PCB står for Poly-Chlorerede Biphenyler. Tidligere blev PCB’er brugt i byggematerialer, for at give byggematerialet forskellige egenskaber, f.eks. Slidstærke overflader, brandhæmmende egenskaber eller elasticitet.

Frem til 1977 blev PCB eksempelvis brugt i fugemasse og termoruder og frem til 1986 blev stoffet brugt i elektriske produkter. Det er utrolig vigtigt at følge de særlige regler for bortskaffelse af affald med PCB, for at undgå spredning heraf


HVAD ER PCB?:

Forkortelsen af PCB står for Poly-Chlorede Biphenyler. Fra 1950’erne og op igennem 1970’erne blev PCB brugt i forskellige byggematerialer og tekniske komponenter i hele verden.

PCB’s gode tekniske egenskaber, som at det f.eks. er meget holdbart, har gode smøreegenskaber, god isoleringsevne og lav brændbarhed, var grunden til at stoffet blev brugt i så lang en periode.

Eftertiden er det blevet påvist at PCB kan skade miljøet og mennesker og derfor blev anvendelse af PCB i åbne systemer gjort forbudt i 1977, men anvendelsen af PCB i lukkede systemer (tekniske komponenter) blev først forbudt i 1986. PCB er sat på EU’s liste over farlige stoffer (POP-stoffer, persistente organiske miljøgifte).

Kemisk er PCB en gruppe af svært nedbrydelige organiske stoffer, som består af to benzenringe, som i forskellig grad, er mættet med klor. I alt er der 209 forskellige varianter af PCB, også kaldet PCB-congenere. Disse kan inddeles i 2 grupper:

  • Dem som ligner dioxiner
  • Dem som ikke ligner dioxiner. Nogle af disse fordamper og spredes lettere end andre.

HVILKE PRODUKTER KAN INDEHOLDE PCB?:

Her i DK har man brugt PCB i bl.a. termoruder og fugeprodukter. Desværre har det vist sig at PCB kan spredes fra de materialer de oprindeligt indgik i og til omgivelserne.

PCB kan afdampe via indeluften til andre materialer, som f.eks. tapeter, møbler og tæpper. Med tiden kan PCB også sive ind i omgivende byggematerialer. Er der eksempelvis PCB i fugerne rundt om et vindue, er der oftest også PCB i både vinduesrammen og i væggen omkring vinduet.


HVORDAN KOMMER VI AF MED PCB?:

Det er vigtigt at følge de særlige regler der gælder for bortskaffelse af affald med PCB, for at undgå spredning af PCB til miljøet og mennesker. Man skal være meget opmærksom når man bortskaffer, gamle kondensatorer, transformatorer, ledninger og gamle termoruder.

ER PCB FARLIGT FOR HELBREDET?

Det antages ikke at PCB medfører akut sygdom, men at det er skadende for helbredet. Ved udsættelse af for høje værdier i for lang en periode, er der set skader på forplantningsevne, hud og endda ophobning af PCB i kroppen, som efterfølgende er sat i forbindelse med skader på skjoldbruskkirtel, lever hormonsystem og lever. Derudover mistænker man også PCB for at være kræftfremkaldende.

▪ PCB-sanering af gamle vinduer i en børnehave i Humlebæk.

HVOR BLIVER DU UDSAT FOR PCB?:

Der er stadig PCB i vores omgivelser, på trods af at det er forbudt. Det er nemlig når stoffet bliver tacklet forkert, at det spredes til naturen og ophobes i vores fødekæder. På den måde kan vi ende med at indtage stoffet gennem vores kost, som derved er den største kilde til PCB i vores krop.

PCB kan også optages ved hudkontakt til PCB-holdige materialer, eller ved at indånde PCB-dampe i indeluften. Af de bygninger som blev opført i perioden 1950-1977, indeholder en vis andel af dem PCB-holdige byggematerialer. På trods af at afdampningen aftager over tid, afgiver PCB-holdige byggematerialer og tilgrænsede bygningsmaterialer, som PCB er sivet ind i, stadig PCB til indeluften efter mere end 30 år.


KONTAKT OS

Har du brug for hjælp til nedrivning af en eller flere bygninger? Så tøv ikke med at kontakte dit nedrivningsfirma på Sjælland.

Vi kan være behjælpelige med både miljøscreening, miljøsanering og naturligvis selve nedrivningen. Med os behøver du ikke have flere ind over – vi kan klare alle opgaver.